لیست مشاغل کبک

چاپ

لیست مشاغل نیروی متخصص کبک در سال 2017

امتیازهای در نظر گرفته شده برای رشته های تحصیلی، 6، 9 و 12 است؛ در نتیجه رشته های 12 امتیازی بیشترین شانس را برای اخذ اقامت دارا می باشند. همچنین رشته های 9 و 6 امتیازی حتما نیاز به مدرک زبان فرانسه خواهند داشت. در فهرست ذیل رشته هایی دارای امتیاز ذکر گردیده است.

رشته تحصیلی

Foreign degrees

امتیاز متقاضی

امتیاز همسر

ژنتیک (فوق لیسانس)

Genetics

12

4

علوم کامپیوتر (لیسانس)

Computer Science

12

4

مهندسی کامپیوتر (لیسانس)  (Bach)

Computer Engineering

12

4

تکنولوژی پزشکی هسته­ای )مدرک فنی(

Nuclear Medicine Technology

12

4

تکنولوژی تولیدات دارویی )مدرک فنی(

Pharmaceutical Production Technology

12

4

تکنولوژی پرتو درمانی )مدرک فنی(

Radiation Oncology Technology

12

4

طراحی ارتوزهای بینایی (طراحی عینک و لنز طبی)

Visual Orthotic Techniques

12

4

روانشناسی (دکترا)

Psychology

9

3

علوم کتابخانه ای و ثبت سوابق (فوق لیسانس)

Library Science and Records Management

9

3

دام داری (لیسانس یا فوق لیسانس)

Zootechnics

9

3

جانورشناسی (لیسانس یا فوق لیسانس)

Zoology

9

3

علوم آبی و هیدرولیک (فوق لیسانس)

Hydrology and Water Sciences

9

3

مهندسی بیولوژیک و مهندسی

پزشکی زیستی (لیسانس)

Biological and Biomedical Engineering

9

3

بانکداری و عملیات های مالی(لیسانس)

Banking and Financial Operations

9

3

مهندسی هوا و فضا و مهندسی های مرتبط(لیسانس)

Aerospace, Aeronautical and Astronautically Engineering

9

3

حسابداری و علوم حساب داری (لیسانس)

Accounting and Accounting Science

9

3

بیوفیزیک(لیسانس)

Biophysics

9

3

مهندسی عمران، مهندسی ساخت و مهندسی حمل و نقل(لیسانس)

Civil, Construction and Transportation Engineering

9

3

علوم زمین(لیسانس)

Earth Sciences

9

3

مهندسی برق، الکترونیک و ارتباطات (لیسانس)

Electrical, Electronic and Communications Engineering

9

3

مهندسی غذایی (لیسانس)

Food Engineering

9

3

تکنولوژی و مهندسی غذایی (لیسانس)

Food Sciences and Technology

9

3

زمین شناسی، معدن شناسی (لیسانس)

Geology or Mineralogy

9

3

مهندسی راهبردی و مهندسی صنعتی (لیسانس)

Industrial and Administrative Engineering

9

3

طراحی صنعتی (لیسانس)

Industrial Design

9

3

بازاریابی و خرید (لیسانس)

Marketing and Purchasing

9

3

مهندسی مکانیک (لیسانس)

Mechanical Engineering

9

3

مهندسی هسته ای (لیسانس)

Nuclear Engineering

9

3

پرستاری (لیسانس)

Nursing

9

3

تحقیق عملیاتی (لیسانس)

Operational Research

9

3

مترجمی  (لیسانس)

Translation

9

3

مهندسی فیزیکی (لیسانس)

Physical Engineering

9

3

فیتوتکنیک(لیسانس)

Pyrotechnics

9

3

ستکنیک های هواپیما سازی
(مدرک فنی DCS)           

Aircraft Construction Techniques

9

3

مهندسی کشتی سازی (مدرک فنیDCS)

Naval Architecture Technology

9

3

تکنیک های مهندسی مکانیک (مدرک فنیDCS)

Mechanical Engineering Techniques

9

3

تکنولوژی معماری (مدرک فنی)

Architectural Technology

9

3

تکنولوژی ساخت سیستم(مدرک فنی ACS)

Building Systems Technology

9

3

تکنیک های مهندسی شیمی (مدرک فنیDCS)

Chemical Engineering Techniques

9

3

تکنیک های علوم کامپیوتر (مدرک فنیDCS)

Computer Science Techniques

9

3

تشخیص رادیولژی (مدرک فنی DCS)

Diagnostic Radiology Technology

9

3

توانبخشی شنوایی (مدرک فنیDCS)

Hearing Aids

9

3

پرستاری (مدرک فنیDCS)

Nursing

9

3

تکنولوژی فرآیند و کیفیت غذا (مدرک فنی DCS)

Food Processing and Quality Technology

9

3

تکنیک های ثبت اسناد (مدرک فنیDCS)

Documentation Techniques

9

3

تکنیکهای به کارگیری مالتی مدیا (مدرک فنیDCS)

Multimedia Integration Techniques

9

3

تکنولوژی تولیدات دارویی (مدرک فنی ACS)

Pharmaceutical Production Technology

9

3

تبدیل پلاستیک (مدرک فنیDCS)

Plastics Transformation Techniques

9

3

بهداشت، دستیاری پرستاری(مدرک فنی DVS)

Health, Assistance, and Nursing

9

2

مکانیک ساخت ماشین (مدرک فنی DVS) 

Construction Machine Mechanics

9

2

ماشین سازی(مدرک فنی DVS)

Machining Techniques

9

2

ادبیات تطبیقی(فوق لیسانس)

 ( (Master's degree

Compared Literature

6

2

مردم نگاری(فوق لیسانس)

( (Master's degree

Demography

6

2

تدریس(فن معلمی)(فوق لیسانس)

( (Master's degree

Didactics (The Art of Teaching)

6

2

تربیت مدرس کالج (فوق لیسانس)

 ( (Master's degree

College Level Teacher Training

6

2

ریاضیات کاربردی(فوق لیسانس)

( (Master's degree

Applied Mathematics

6

2

انرژی(فوق لیسانس)

((Master's degree

Energy

6

2

علوم بهداشتی پایه و کاربردی(فوق لیسانس)

( (Master's degree  

Basic and Applied Health Sciences

6

2

آموزش روانی(فوق لیسانس)
((Master's degree

Psych education

6

2

روانشاسی (فوق لیسانس)                  ( (Master's degree

Psychology

6

2

مدیریت خدمات بهداشتی(فوق لیسانس) ((Master's degree

Health Services Management

6

2

قوم شناسی و قوم نگاری(فوق لیسانس)

( (Master's degree

Ethnology and Ethnography

6

2

اقیانوس شناسی(فوق لیسانس)

( (Master's degree

Oceanography

6

2

اقتصاد کشاورزی و روستایی(فوق لیسانس)

( (Master's degree

Rural and Agricultural Economics

6

2

علوم تمرینی(لیسانس) ( (Bach

Exercise Sciences

6

2

علوم بهداشتی پایه وکاربردی(لیسانس)             ( (Bach

Basic and Applied Health Sciences

6

2

آموزش روانی(لیسانس)  ( (Bach

Psych education

6

2

روانشاسی(لیسانس) ( (Bach

Psychology

6

2

سکسولوژی (لیسانس)  ( (Bach

Sexology

6

2

مدیریت منابع انسانی(لیسانس)  ( (Bach

Human Resources Management

6

2

علوم اجتماعی و انسانی(لیسانس) ( (Bach

Social Sciences and Humanities

6

2

امور اجتماعی(لیسانس)  ( (Bach

Social Work

6

2

علوم کتابخانه ای و ثبت سوابق

(لیسانس)  ( (Bach

Library Science and Records Management

6

2

فلسفه(لیسانس)( (Bach

Philosophy

6

2

مطالعات دینی(لیسانس) ((Bach

Religious Studies

6

2

زبان شناسی(لیسانس) ( (Bach

Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology)

6

2

مدیریت اجرایی(لیسانس) ( (Bach

Business Administration

6

2

مدیریت تجاری و اجرایی(لیسانس ( (Bach

Business Management and Administration

6

2

مدیریت عمومی(لیسانس) ( (Bach

Public Administration

6

2

مهندسی شیمی(لیسانس) ( (Bach

Chemical Engineering

6

2

معماری محیطی(لیسانس)  ( (Bach

Landscaping Architecture

6

2

علوم زیست شناسی (لیسانس)((Bach

Biological Sciences

6

2

محیط زیست (کیفیت و آلودگی محیطی) (لیسانس) (Bach)

Environment (Environmental Quality and Pollution)

6

2

مدیریت کشاورزی و روستای(لیسانس)  ( (Bach

Agricultural and Rural Engineering

6

2

مهندسی کشاورزی جنگلی(لیسانس) ( (Bach

Agri-forest Engineering

6

2

اقتصاد کشاورزی و روستایی(لیسانس) ( (Bach

Rural and Agricultural Economics

6

2

قوم شناسی و قوم نگاری(لیسانس)( (Bach

Ethnology and Ethnography

6

2

منابع طبیعی(لیسانس)( (Bach

Natural Resources

6

2

تاریخ(لیسانس)((Bach

History

6

2

ریاضیات کاربردی(لیسانس) ( (Bach

Applied Mathematics

6

2

ریاضیات(لیسانس)( (Bach

Mathematics

6

2

مهندسی مواد و متالورژی(لیسانس)( (Bach

Metallurgical and Materials Engineering

6

2

میکرو بیولوژی(لیسانس) ( (Bach

Microbiology

6

2

مهندسی(لیسانس) ( (Bach

Engineering

6

2

اقتصاد(لیسانس) ( (Bach

Economics

6

2

اقتصاد خانه(لیسانس)( (Bach

Home Economics

6

2

طراحی محیطی(لیسانس) ( (Bach

Environmental Design

6

2

تجارت بین المللی(لیسانس) ( (Bach

International Business

6

2

مهندسی معدن(لیسانس)     ( (Bach

Mining Engineering

6

2

رژیم و تغذیه(لیسانس)( (Bach

Dietetics and Nutrition

6

2

ارتباطات و خبرنگاری

(لیسانس) ( (Bach

Communications and Journalism

6

2

جرم شناسی(لیسانس) ((Bach

Criminology

6

2

آموزش(لیسانس) ( (Bach

Education

6

2

تدریس(فن معلمی)(لیسانس) ( (Bach

Didactics (The Art of Teaching)

6

2

تربیت مدرس پیش دبستانی(لیسانس) ( (Bach

Preschool Teacher Training

6

2

تربیت مدرس تخصصی مدارس ابتدایی و راهنمایی(لیسانس) (Bach)

Specialist Primary and Secondary School Teacher Training

6

2

تدریس پیش دبستانی و ابتدایی (لیسانس) ( (Bach

Teaching at the Preschool and Elementary Levels

6

2

تدریس دبیرستانی (لیسانس) ( (Bach

Teaching at the Secondary Level

6

2

تدریس فنی (دبیرستان) و تکنیکی (کالج)

(لیسانس) (Bach)

Teaching in Vocational (Secondary) and Technical College

6

2

تربیت مدرس رشته های خاص (آموزش دانش آموزان استثنائی)(لیسانس)  (Bach)

            Training of Special Education Teachers (Remedial Education

6

2

تربیت استاد دانشگاه(لیسانس)( (Bach

University Pedagogy

6

2

زبانه فرانسه عمومی و زبان مادری

(لیسانس) ( (Bach

French, General and Mother Tongue

6

 

تاریخ هنر (لیسانس) ( (Bach

Art History

6

2

علوم فیزیکی(لیسانس)( (Bach

Physical Science

6

2

علوم آماری(لیسانس)          ( (Bach

Actuarial Science

6

2

آمار و احتمالات(لیسانس)( (Bach

Probability and Statistics

6

2

جغرافیا(لیسانس) ( (Bach

Geography

6

2

جغرافیای سیاسی (لیسانس)( (Bach

Geopolitical Sciences

6

2

علوم انسانسی یونانی-لاتین و باستان شناسی(لیسانس) ( (Bach

Greco-Latin Humanities and Classical Archeology

6

2

راهنمایی مشاوره اطلاعات تحصیلی و فنی (لیسانس) (Bach)

Guidance Counselling and Education and Vocational Information

6

2

تکنیک های ساخت هواپیما

(مدرک فنی (ACS

Aircraft Construction Techniques

6

2

تکنیک های نگه داری هواپیما

(مدرک فنی (ACS

Aircraft Maintenance Techniques

6

2

تکنیک های نگهداری هواپیما

 (مدرک فنیACS)

Aircraft Maintenance Techniques

6

2

نقشه کشی هواپیما (مدرک فنی  (DCS

Aircraft piloting techniques

6

2

تکنیکهای مهندسی مکانیک دریایی

(مدرک فنی  (DCS

Marine Mechanical Engineering Techniques

 

6

2

تکنیکهای مهندسی مکانیک دریایی

(مدرک فنی (ACS

Mechanical Engineering Techniques

 

6

2

تکنولوژی معماری(مدرک فنی ACS )

Architectural Technology

6

2

تکنولوژی مهندسی عمران(مدرک فنی DCS)

Civil Engineering Technology

6

2

تکنولوژی ساخت و ارزیابی(مدرک فنی DCS)

Building Appraisal and Assessment Technology

6

2

تکنولوژی ساخت سیستم (مدرک فنی)

Building Systems Technology

6

2

مکانیک اتومبیل (مدرک فنی DVS)

Automobile Mechanics

6

2

تعمیر بدنه و رنگ آمیزی خودرو(مدرک فنی DVS)

Automotive Body Repair and Repainting

6

2

خدمات تکنیکهای ابزار تجاری(مدرک فنی DVS)

Business Equipment Technical Service

6

2

مونتاژ سیم و مدار (مدرک فنی DVS)

Cable and Circuit Assembly

6

2

عملیات ماشین ساخت(مدرک فنی DVS)

Construction Machine Operation

6

2

پوشش های تزئینی(مدرک فنی DVS)

            Decorative Upholstering

6

2

ساخت قالب برش (مدرک فنی AvS)

Die making

6

2

ساخت قالب(مدرک فنی AvS)

Mold Making

6

2

قالب سازی(مدرک فنی DVS)

Molding

6

2

نصب و کاربری ماشین قالب سازی

(مدرک فنی DVS)

Molding Machine Set-up and Operation

6

2

ابزار سنگین عملیاتی (مدرک فنی DVS)

Northern Heavy Equipment Operations

6

2

لوله کشی و گرمایش (مدرک فنی DVS)

Plumbing and Heating

6

2

تعمیر تجهیزات ویدیویی و رادیویی

(مدرک فنی DVS )         

Electronic Audio/Video Equipment Repair

6

2

راه اندازی و نگه داری سیستم های امنیتی
 (مدرک فنی DVS )

Installation and Maintenance of Security Systems

6

2

مکانیک آسانسور(مدرک فنی DVS )

Elevator Mechanics

6

2

تکنولوژی تولید حیوانات(مدرک فنی DCS ))

Animal Production Technology

6

2

تکنولوژی تولید حیوانات (مدرک فنی DVS)

Animal Production Technology

6

2

تکنیکهای توسعه منابع صید و شکار

(مدرک فنی DCS )

Hunting and Fishing Resources Development Techniques

6

2

ماهی گیری و آماده سازی بتن

(مدرک فنی DVS)

Concrete Preparation and Finishing

6

2

مدیریت تجاری(مدرک فنی DCS )

Business Management

6

2

تکنیکهای فرآیند شیمی(مدرک فنی ACS)

Chemical Process Techniques

6

2

تکنیکهای فرآیند شیمی(مدرک فنی DCS )

Chemical Process Techniques

6

2

تکنیکهای بازسازی فیزیکی(مدرک فنی ACS)

Physical Rehabilitation Techniques

6

2

تکنیکهای بازسازی فیزیکی(مدرک فنی DCS )

Physical Rehabilitation Techniques

6

2

تکنیکهای علوم کامپیوتر(مدرک فنی ACS)

Computer Science Techniques

6

2

گرافیک کامپیوتری (مدرک فنی DVS)

Computer Graphics

6

2

تشخیص رادیولژی(مدرک فنی ACS )

Diagnostic Radiology Technology

6

2

تکنیکهای بهداشت دهان و دندان(مدرک فنیDCS)

Dental Hygiene Techniques

6

2

بهداشت و امنیت مشاغل محیطی(مدرک فنی ACS )

Environmental Occupational Health and Safety (

6

2

بهداشت و امنیت مشاغل محیطی

(مدرک فنی DCS )

Environmental Occupational Health and Safety

6

2

پرستاری(مدرک فنی ACS )

Nursing

6

2

تکنیکهای رژیم و تغذیه(مدرک فنی DCS)

Dietetic Techniques

6

2

خدمات غذا و نوشیدنی(مدرک فنی DVS)

Food and Beverage Services

6

2

تولید و فرآوری غذای دریایی(مدرک فنی DCS)

Seafood Processing

6

2

فرآیندهای غذایی و کیفی(مدرک فنی ACS )

Food Processing and Quality Technology

6

2

تکنیکهای به کارگیری مالتی مدیا(مدرک فنی ACS )

Multimedia Integration Techniques

6

2

تولید عصاره(مدرک فنی DVS)

Maple Syrup Production

6

2

مهندسی مکانیک کشاورزی(مدرک فنی DCS)

Aeromechanical Engineering Technology

6

2

تکنیکهای تبدیل پلاستیک (مدرک فنی ACS)

Plastics Transformation Techniques

6

2

تکنیکهای فرآیند کامپوزیت مواد(مدرک فنی ACS)

Composite Material Processing Techniques

6

2

تکنیکهای فرآیند کامپوزیت مواد

(مدرک فنی  DCS)

Composite Material Processing Techniques

6

2

درمان های اولیه فوری پیش از بیمارستان

(مدرک فنی ACS)

            (Pre-Hospital Emergency Care

6

2

درمان های اولیه فوری پیش از بیمارستان

(مدرک فنی  DCS)

(Pre-Hospital Emergency Care

6

2

تکنیک های مدیریت و حسابداری

(مدرک فنی  (ACS

Accounting and Management Techniques

6

2

تکنیک های مدیریت و حسابداری

(مدرک فنی DCS)           

Accounting and Management Techniques

6

2

هنرهای سیرک(مدرک فنی  ACS)

Circus Arts

6

2

هنرهای سیرک(مدرک فنی  (DVS

Circus Arts

6

2

آموزش تکنیکهای مدیریت  اواقت فراغت محلی(مدرک فنی  ACS)

Community Recreation Leadership Training Techniques

6

2

آموزش تکنیکهای مدیریت  اواقت فراغت محلی(مدرک فنی  DVS)

Community Recreation Leadership Training Techniques

6

2

ثبت اسناد(مدرک فنی ACS )          

Documentation Techniques

 

6

2

تکنیکهای آموزش کودکان خردسال

(مدرک فنی ACS )

Early Childhood Education Techniques

6

2

تکنیکهای آموزش کودکان خردسال

(مدرک فنی DVS)

Early Childhood Education Techniques

6

2

تکنیکهای اصلاحی بزرگسالان و نوجوانان

( مدرک فنی DCS)

Youth and Adult Correctional Intervention Techniques

6

2

تولیدات باغی و تکنولوژی محیطی

( مدرک فنی DCS)

Horticultural Production and Environmental Technology

6

2

تکنیکهای محیطی

Environmental Techniques

6

2

تکنیکهای پرورش اسب( مدرک فنی DCS)

Equine Techniques

6

2

مدیریت و امور مزرعه( مدرک فنی DCS)

Farm Management and Operations

6

2

تکنیکهای ساخت کابینت و مبلمان

( مدرک فنی DCS)

Furniture and Cabinetmaking Techniques

6

2

دکور و نمای داخلی(مدرک فنی DVS)

Interior Decorating and Display

6

2

مصالح ساختمانی، آجر چینی(مدرک فنی DVS)

Masonry: Bricklaying

6

2

برنامه های مسکونی و تجاری(مدرک فنی DVS)

Residential and Commercial Drafting

6

2

بازاریابی مد( مدرک فنی DCS)

Fashion Marketing

6

2

تکنولوژی ژئوماتیک( مدرک فنی DCS)

Geometrics Technology

6

2

تکنیکهای مدیریت هتل( مدرک فنی DCS)

Hotel Management Techniques

6

2

تکنیکهای طراحی صنعتی(مدرک فنی ACS )

Industrial Design Techniques

6

2

تکنیکهای طراحی صنعتی( مدرک فنی DCS)

Industrial Design Techniques

6

2

تکنولوژی مهندسی صنعتی(مدرک فنی ACS )

Industrial Engineering Technology

6

2

تکنولوژی مهندسی صنعتی( مدرک فنی DCS)

Industrial Engineering Technology

6

2

تکنولوژی نگهداری صنعتی( مدرک فنی DCS)

Industrial Maintenance Technology

6

2

تکنولوژی نگهداری صنعتی(مدرک فنی ACS)

Industrial Maintenance Technology

6

2

نگارش صنعتی(مدرک فنی DVS)

Industrial Drafting

6

2

پوشش سازی صنعتی(مدرک فنی DVS)

Industrial Upholstering

6

2

فروش فروشگاهی ابزار آلات(مدرک فنی DVS)

Hardware Store Sales

6

2

ابزار سازی (مدرک فنی AvS)

Tool making

6

2

مکانیک ابزار آلات سنگین جاده سازی

(مدرک فنی DVS)

Heavy Road Equipment Mechanics

6

2

مکانیک ماشین های ایستا(مدرک فنی DVS)

Stationary Machine Mechanics

6

2

خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری و بیمه

( مدرک فنی DCS)

Insurance and Financial Advisory Services

6

2

تکنیکهای آزمایشگاه (مدرک فنی ACS)

Laboratory Techniques

6

2

تکنیکهای آزمایشگاه( مدرک فنی DCS)

Laboratory Techniques

6

2

تکنیکهای قضایی(مدرک فنی ACS)

Legal Techniques

6

2

تکنیکهای قضایی( مدرک فنی DCS)

Legal Techniques

6

2

تکنولوژی مهندسی متالورژی(مدرک فنی ACS)

Metallurgical Engineering Technology

6

2

تکنولوژی مهندسی متالورژی( مدرک فنی DCS)

Metallurgical Engineering Technology

6

2

فرآیندها معدنی(مدرک فنی ACS)

Mineral Processing

6

2

تکنولوژی معدن( مدرک فنی DCS)

Mineral Technology

6

2

تکنیکهای میوزولوژی( مدرک فنی DCS)

Museology Techniques

6

2

تکنیکهای سیستم اداری(مدرک فنی ACS)

Office System Techniques

6

2

تکنیکهای سیستم اداری(مدرک فنی DCS)

Office System Techniques

6

2

تکنیکهای علوم اورتوپتی(مدرک فنی DCS)

Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques

6

2

مدیریت اموری چاپی

            Printing Works Management

6

2

مدیریت رستوران

Restaurant Management

6

2

تکنیکهای تحقیقات اجتماعی(مدرک فنی DCS)

Social Research Techniques

6

2

تکنیکهای امور اجتماعی(مدرک فنی ACS)

Social Work Techniques

6

2

تکنیکهای امور اجتماعی(مدرک فنی DCS)

Social Work Techniques

6

2

تکنیکهای مشاوره مسئولتهای خاص

(مدرک فنی ACS)

Special Care Counselling Techniques

6

2

تکنیکهای مشاوره مسئولتهای خاص
(مدرک فنی DCS)

            Special Care Counselling Techniques

6

2

تکنیکهای توریسم (مدرک فنی DCS)

Tourism Techniques

6

2

تکنیکهای راهبردی حمل و نقل(مدرک فنی ACS)

Transportation Logistics Techniques

6

2

تکنیکهای راهبردی حمل و نقل(مدرک فنی DCS)

Transportation Logistics Techniques

6

2

تکنیکهای برنامه ریزی شهری(مدرک فنی DCS)           

Urban Planning Techniques

6

2

تصفیه آب(مدرک فنی ACS)

Water Purification

6

2

تصفیه آب(مدرک فنی DCS)

Water Purification

6

2

مکانیک حفاظت در آتش(مدرک فنی DVS)

Fire Protection Mechanics

6

2

مبادلات هوایی(مدرک فنی DVS)

Flight Dispatch

6

2

نصب خطوط انتقال برق(مدرک فنی DVS)

Installation of Electrical Transmission Lines

6

2

آب درمانی(مدرک فنی DVS)

Water Treatment

6

2

تحقیق و توپوگرافی(مدرک فنی DVS)

Surveying and Topography

6

2

مطالعات اداری(مدرک فنی DVS)

Secretarial Studies

6

2

قصابی (خرده فروشی) (مدرک فنی DVS)

Retail Butchery

6

2

فروش حرفه ای(مدرک فنی DVS)

Professional Sales

6

2

آشپزی حرفه ای(مدرک فنی DVS)

Professional Cooking

6

2

ابزار موتوری مشاوره خریدار(مدرک فنی DVS)

Motorized Equipment Customer Consultation

6

2

خانه داری(مدرک فنی DVS)      

Home Care

6

2

شیشه گری(مدرک فنی DVS)

Glassware Cutting and Treatment

6

2

گیاهان غذایی (مدرک فنی DVS)

Field Crops

6

2

مکانیک کشاورزی (مدرک فنی DVS)

Agricultural Mechanics

6

2

 

 SD = Secondary School Diploma

این مدرک معادل دیپلم دوره متوسطه است

 

DSS = Diploma of Secondary Studies

این مدرک که معادل دیپلم دوره متوسطه است توسط مدرسه ای ارائه میشود که دانش آموز هر 5 سال تحصیل دوره متوسطه خود را به طور منظم آنجا گذرانده باشد.

 

DVS = Diploma of Vocational Studies

این مدرک پس از گذراندن دوره ای 600 تا 1800 ساعته در طی 6 تا 18 ماه به دانش آموز هایی داده میشود که در پی مشاغل خاص هستند در حالیکه تحصیلات کلی خود را نیز ادامه میدهند. این مدرک توسط مراکز آموزش های فنی حرفه ای ارائه میشود.

نکته : این مدرک معادل مدرک دانشگاهی و آکادمیک نیست.

 

AVS = Attestation of Vocational Specialization

گواهی یا مدرک تخصص حرفه ای – این مدرک دوره شامل برنامه هایی برای افرادی است که مدرک DVS یا همان دیپلم دوره حرفه خاصی را گذرانده اند و می خواهند توانایی های خود را ارتقا ببخشند این مدرک نیز توسط مراکز آموزش های فنی حرفه ای ارائه میشود.

 

DCS = Diploma of College Studies

این مدارک فنی توسط CEGEP که مرکزی برای تحصیلات فنی و پیش دانشگاهی در کبک است ارائه میشود. در این مراکز دانش آموزان برای مشاغل خاصی که نیازمند دانش خاص در زمینه بعضی فنون هستند آماده میشوند.

نکته : این مدرک معادل مدرک دانشگاهی و آکادمیک است.

 

ACS = Attestation of College Studies

این مدرک برای دوره های یک ساله آموزش های فنی برای دانش آموزانی است که دوباره به مدرسه باز میگردند.

 

VTT = Vocational and Technical Training

در استان کبک تمامی مدارج بالا زیر مجموعه دوره های فنی و حرفه ای هستند اما نکته قابل توجه این است که فقط مدرک DCS اعتبار دانشگاهی دارد.

درصورتی که مایل به امتیازبندی برنامه نیروی متخصص کبک هستید، می توانید نسبت به تکمیل فرم ارزیابی رایگان اقدام و از مشاوره رایگان وکلای داتیک استفاده کنید.